Hälvälän ampumaradan käyttösäännöt

HÄLVÄLÄN AMPUMARATOJEN KÄYTTÖ 1.12.2014 ALKAEN

1. Yleistä

Hälvälän ampumarata- ja harjoitusalue siirtyy Panssariprikaatin hallintaan 1.1.2015 lukien. Alue on sotilasalue ja sillä liikkuminen on luvanvaraista. Alueen vartioinnista vastaa Puolustusvoimat. Panssariprikaatin esikunnan koulutusosasto vastaa PSPR:n hallinnassa olevien ampuma-
ja harjoitusalueiden käytöstä ja kehittämisestä. Puolustusvoimat tukee viranomaisten, maanpuolustusjärjestöjen, ampumaseurojen sekä muiden yhteistyökumppaneiden ampuma- ja harjoitustoimintaa Hälvälän ampuma- ja harjoitusalueella. Tuki toteutetaan luovuttamalla em. toimijoiden käyttöön ampumaratoja sekä harjoitusalueita.
Tässä asiakirjassa on kuvattu Hälvälän ampuma- ja harjoitusalueella tapahtuvan viranomaisten, maanpuolustusjärjestöiden ja ampumaseurojen sekä muiden yhteistyökumppaneiden ampumatoimintaan liittyviä käytäntöjä.
Ohje otetaan käyttöön allekirjoituspäivämäärästä lukien ja muutokset astuvat voimaan 1.12.2014. Tätä ohjetta muutetaan tarvittaessa saatujen kokemusten perusteella. Muutokset sovitaan ampumaratavuorojen käyttöä käsittelevissä palavereissa.

2. Ampumatoiminnan valvonta

Reserviläisjärjestöillä ja siviiliampumaseuroilla on mahdollisuus jatkaa ampumaurheilua valvotusti Hälvälän alueella. Edellä mainitut järjestöt ja ampumaseurat sekä maakuntakomppania asettavat radoille ratavalvojat. Valvontaa pyritään kehittämään yhteistoiminnassa alueen käyttäjien kanssa vuosittain toteutettavien palavereiden ja vastaanotettujen esitysten perusteella. Puolustusvoimat määrittää valvontaviikot seuroille ampumavuoroja jaettaessa.
Ratavalvojan asettaa yksi seura tai yhdistys kerrallaan koko kalenteriviikoksi.
Ampumahiihtoradan valvonnasta vastaa Hollolan Urheilijat -46.

Valvottavat radat:

150 m, 200 m, 300 m, 25 m, 50 m, villikarju sekä hirviradat.
Haulikkorata jatkuu kuten aiemminkin LAS:n vastuulla omalla ympäristöluvallaan ja valvonnalla.

Ratavalvoja tehtävät:

Ratavalvojan tunnistaa oranssista liivistä, jossa on selässä teksti ”RATAVALVOJA”
Ratavalvoja valvoo ammuntojen toteuttamista ja vahvistettujen ampuma-aikojen noudattamista
Ratavalvoja avaa tarvittaessa Hälvälän pääportin viikonloppuisin ja virka-ajan jälkeen
Ratavalvoja tarkastaa ennen ammuntaa, että rata on siistissä kunnossa
Ratavalvoja kirjaa ampujat radoittain PV:n jakamalle kaavakkeelle
Ratavalvoja merkitsee ammutut laukaukset (rata + kaliiperi + ls määrä) ampujan ilmoitettua laukaukset
Ratavalvoja tarkastaa, että ammunta radoilla päättyy määrättynä aikana ja radat ympäristöineen jäävät siistiin kuntoon
Valvoja ilmoittaa ammutut laukaukset ja ampujat Puolustusvoimien nimeämälle edustajalle valvontavuoron päätyttyä seuraavaan maanantaihin klo 16:00 mennessä
Valvojan tulee puuttua ammuntaan, joka aiheuttaa vaaraa tai on ohjeiden vastaista.
Valvojan tulee ottaa yhteyttä tarvittaessa PSPR:n vartiostoon
0299 442 913 tai hätätapauksessa hätänumeroon 112
Ratavalvojan on suljettava Hälvälän pääportti poistuessaan alueelta

3. Ampujan velvollisuudet

Ampuja on velvollinen ennen ammuntaa ottamaan yhteyttä ratavalvojaan.
Ammunnan jälkeen ampuja ilmoittaa laukausten määrän ja poistumisensa ratavalvojalle.
Ampuja, jolla on oikeus käyttää Hälvälän ampumaratoja, voi tuoda vieraan tutustumaan ampumaurheiluun. Vieraan mukanaan tuova ampuja vastaa isäntänä siitä, että aselakia sekä alueen määräyksiä ja ohjeita noudatetaan. (Esim. hallussapitoluvat aseille, henkilöllisyystodistukset
jne.). Alueella toimivan ampujan sekä vieraan on oltava Suomen kansalaisia. Ampumaurheiluun tutustumista ei saa tehdä kaupallisessa tarkoituksessa, koska kyseessä on PV:n omistamat ampumaradat.
Ampujalla tulee olla mukanaan seuran jäsenkortti sekä henkilöllisyystodistus.
Henkilöllisyys ja jäsenyys on pyydettäessä todistettava ratavalvojalle ampujan tullessa ampumaan.
Ampuma-ajat ja valvontavuorot määritetään kahdesti vuodessa erillisellä asiakirjalla talvi- ja kesäkaudelle.
Harjoitusvuorot ovat mahdollisia vain niinä aikoina, kun rata ei ole Puolustusvoimien
tai muun viranomaisen käytössä. Luvallisina päivinä ennen klo 16.00 on mahdollista ampua, jos radan käyttöön on kysytty lupa ampumaradan hoitajalta.
Puolustusvoimien palkatulla henkilökunnalla sekä poliiseilla on oikeus käyttää ampumaratoja vapaa-ajallaan. Heillä tulee olla henkilökortti tai virkamerkki mukanaan ja se on esitettävä pyydettäessä.

Prikaatin komentaja Eversti Pekka Järvi
Osastopäällikkö Majuri Pasi Rankila

JAKELU
Okeroisten erämiehet ry
Lahden reserviläiset ry
Lahden seudun riistanhoitoyhdistys ry
Lahden ampumaseura ry
Lahden varuskunnan metsänhoitoyhdistys ry
Kemppi Oy / Ampumajaosto
West Shooters ry
Tennilä Voistio Metsästysseura ry
Päijät-Hämeen Rauhanturvaajat ry
Metsästysseura Kaiku ry
Mertien metsästäjät ry
Sotilaspoliisi Eskadroona / Lahden Kilta ry
Lahden harrasteampujat
Länsi-Hollolan Erämiehet ry
Päijät-Hämeen reservipiiri ry
Uskilan Metsästysseura ry
Keski-Hollolan metsästysseura
Miekkiön Metsästysseura ry
Ilmatorjuntayhdistys ry / Päijät-Hämeen osasto
Iskun Ampujat ISKURI
Lahden Silhuette & Practical kerho ry
Special Weapon Club ry
VARMISTIN ry
Kosken Metsästysseura ry
Vesikansan Metsästysseura ry
Hämeen poliisilaitos